Dear Partıcıpants;

We are delighted to invite you International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) Bandırma, TURKEY. The symposium will be held from the on 29th-30th June, 2018 in Bandirma University, Bandirma, Turkey

 

 

2 thoughts on “Dear Partıcıpants;

 1. Aile İşletmelerinde Kayırmacılığın Bilgi İfşa Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Araştırma
  Dr. Öğr. Üyesi Esra KAYGISIZ- Giresun Üniversitesi
  Prof. Dr. Adnan ÇELİK- Selçuk Üniversitesi
  Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN-Süleyman Demirel Üniversitesi
  ÖZET
  Aile işletmeleri ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak aile sermaye birikiminin değerlendirilmesi ve büyütülmesinde önemli rol oynayan işletmelerdir. Bununla birlikte aile işletmeleri içinde aile üyeleri ve eş-dost gibi aileye yakın bireyleri barındırdıkları için kayırmacılığa açık işletmelerdir. Kayırmacılık işletme içinde işe alım süreçlerinde ve iş alım sonrası faaliyetlerde bazı bireylerin öncelikli değerlendirilmesi olarak ifade edilmektedir. Bilgi ifşası ise işletme içerisinde bireylerin fark ettikleri yanlış/ahlaki olmayan uygulamaları ilgililere bildirmeleri davranışıdır. Yazın incelemesinde, aile işletmelerinde kayırmacılık ile bilgi ifşa arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada “Kayırmacılık ile bilgi ifşa arasında ilişki var mıdır?” temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, aile işletmelerinde kayırmacılığın bilgi ifşa ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ampirik araştırma niteliğindedir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma evrenini Konya ilinde yer alan farklı sektörlerden aile işletmeleri oluşturmuştur. Örneklem çerçevesi, kolayda erişim sağlanan ve işletmelerden basit tesadüfi yöntemle belirlenmiş çalışanlardır. Bu doğrultuda 254 çalışana ulaşılmıştır. Elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre kayırmacılık ile bilgi ifşa arasında pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
  Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Kayırmacılık, İltimas, Bilgi İfşası, WhistleBlowing.
  JEL Kodları: M10, M12, M14

 2. Merhaba,
  Meslektaşlarım ve Master öğrencilerim ile birlikte sunular yapmak üzere konferansa katılmak istiyoruz. Bu hafta herbirisini hem sitenize kayıt olmaları hem de abstractları yollamalarını isteyeceğim. Sanırım süremiz olacak.
  Sevgiler&Saygılar
  Osman YILDIRIM

Leave a Reply